SiteFlow - program pro projektování a simulační modelování trubních sítí
SiteFlow - projektování trubních sítí
 Počet uzlů
 100 300  1000 3000 víc dohodou
SiteFlow - pokročilé funkce pro projektování     
Projektování Zahrnuje digitální model terénu (DMT), umožńuje propojení projektované sítě s DMT a projektování na ploše DMT. Pokročilé nástroje pro editaci dat projekčního modelu pro návrh trasy a nivelety trubní sítě. Generování podélných profilů a situací z modelu do souborů ve formátu dxf. Knhihovny potrubí, objektů, příčných profilů ad. Export vytyčovacích prvků. Export pro výkazy výměr.
Polygony pro projektování Propojuje projektovanou síť s parcelami katastru nemovitostí, vypisuje do rámečků podélných profilů čísla pozemků a další informace a umožńuje vyexportovat seznam dotčených a sousedních pozemků.
 WMS (webové mapové služby) Umožňuje zobrazit v projektu webové mapy v rastrovém formátu
 WMS propietární Umožňuje připojit proprietární rastrové webové mapové služby s omezeným přístupem se zadáním uživatelského jména a hesla.
Pokročilé funkce programu Siteflow pro simulační modelování
Polygony pro vodovody Tento modul pro vodovody umožní spojit údaje z fakturace vodného s adresními body a přiřadit tento odběr k nejbližšímu uzlu vodovodní sítě
Polygony pro kanalizace Tento modul pro kanalizace umí automaticky určit paremetry povodíček, jako průměrný sklon, délka a šířka povodíčka a procento nepropustných ploch
Hromadné výpočty kanalizace Hromadné výpočty kanalizace umožňují provádění výpočtů podle knihovny historických dešťů a výsledky odtoku a přepadu z odlehčovacích komor sumarizovat v tabulce, včetně parametrů kvality vody.
Ciltivostní analýza simulačních výpočtů kanalizace Ciltivostní analýza umožní nastavit hranice daného parametru a zjsitit jeho vliv na výslekd ysimulančího modelování