Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 


Potřebujete software, který Vám umožní simulovat proudění v projektovaných i skutečných 

vodovodních sítích? Které Vám simulační modelování zrychlí, usnadní a zpřehlední výsledky?
Řešením je SiteFlow®.

Simulační modelování vodovodů a vodárenských soustav pomocí SiteFlow® umožňuje
projektantům a střednímu managementu vodovodů optimálně posuzovat stávající nebo
budoucí stav na vodovodu a předpovídáním různých zatěžovacích stavů se připravit
na rizikové události. Projektant využije SiteFlow® při dimenzování vodovodu včetně objektů.
Pro výpočty vodovodů je využívané výpočetní jádro EPANET od United States Environmental
Protection Agency (US EPA).

SiteFlow® pro simulaci vodovodu umožňuje numerické 1D modelování hydraulických poměrů
v tlakových trubních sítích metodou

Ustáleného proudění

Pomalu proměnného ustáleného proudění

Okrajové podmínky řízení

Časové řízení funkce objektů

Zpětné vazby mezi objekty na síti podle zadaných podmínek

Uživatelské možnosti plošného rozdělení odběrů

program pro projektování

Pro reálný popis vodovodního systému jsou k dispozici uživatelské databáze objektů
na síti s fyzikálně definovaným chováním

Vodojemy s uživatelskou nádrží definovanou, lineární nebo nekonečnou

Čerpací stanice propojené s uživatelsky definovanou knihovnou charakteristických křivek čerpadel

Zpětné klapky

Uzávěry s uživatelsky definovatelnými charakteristikami

Regulační ventily tlaku a průtoku a redukční ventily

Dávkovače chemikálií do systému propojené s knihovnami chemikálií a čerpadly. Uživatelsky definované
koncentrace

Bodové odběry definované konstantní spotřebou nebo odběrovou křivkou proměnnou v čase

Odběry definované metodou redukovaných délek a 1. nebo 2. parametry

Simulace procesů a analýza výstupů

Rychlosti, průtoky, tlaky, atd.

Místní tlakové ztráty a ztráty třením

Stáří vody

Výpočty změny kvality vody ve vodovodu

Některé důležité úlohy, které můžeme řešit pomocí simulačního modelování vodovodů v SiteFlow®

Základní statický výpočet pro základní obraz chování vodovodu

Časově proměnné výpočty

Průběhy tlaků, rychlostí a jiných parametrů v čase

Plnění a prázdnění vodojemů

Spolupráce tlakových pásem

Simulace vodovodu v provozu

Vliv uzavíraní částí vodovodní sítě na provoz vodovodu

Zjišťovat příčiny poklesů tlaků

Nalezení příčin nadměrných tlakových ztrát a navržení vhodného opatření

Identifikace úniků nebo černých odběrů

U provozovatele posouzení projektové dokumentace a posouzení kapacity sítě z hlediska nových připojení

program pro projektování

program pro projektování

Odbornostní přesah simulačního modelování vodovodů v SiteFlow® umožňuje pracovat v oblasti
trubních závlah. Příkladem může být návrhy a posouzení zavlažovacích systémů sportovišť.

program pro projektování

Software SiteFlow® je také vhodný pro posouzení hydraulických parametrů teplovodních systémů
nebo tlakové kanalizace.

program pro projektování

Pro simulační modelování vodovodů jsou doporučené tyto doplňkové moduly

DMT – digitální model terénu

Triangulace výškopisných dat

Funkce pro optimalizaci modelu terénu

Propojení s projektovanou sítí

WMS – webové mapové služby

Online připojení k veřejným mapovým službám

Bezplatný přístup k široké škále tematických map

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz