Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 


SiteFlow®

Software pro správu, projektování a simulační modelování

- vodovody
- kanalizace a otevřené kanály
- nízkotlaké a středotlaké plynovody
- závlahové systémy
- drenáže

Plánujete snadno počítat proudění ve vodovodních a kanalizačních sítích nebo potřebujete zrychlit a zkvalitnit projektování vodovodů, kanalizací a dalších sítí?

Potřebujete software pro správu vašich sítí nebo se vám hodí předpovídání funkce vodovodu?

Můžete využít program SiteFlow® pro správu, projektování a simulační modelování vodovodů a kanalizací, který sami vyvíjíme. SiteFlow® je program pro správu, projektování a simulační modelování vodovodů a kanalizací, s možností simulačního modelování otevřených kanálů a nízkotlakých a středotlakých plynovodů, jehož součástí je digitální model terénu, polygonová topologie a WMS služby pro podkladní mapy. Díky tomuto integrovanému přístupu přináší velké časové úspory při řešení otázek spojených s projektováním, rozvojem, provozem a opravami a údržbou vodovodních a kanalizačních sítí.

 

SiteFlow - software pro projektanty
SiteFlow® je moderní software, který umožňuje řešení založené na modelu, anglicky „model based solution“, což urychluje a usnadňuje práci a dává uživateli SiteFlow® lepší možnosti práce a znalost proudění v posuzované síti. Zrovna tak provozovatel vodovodu nebo kanalizace má okamžitě k dispozici škálu nástrojů pro vygenerování podélných profilů či výkazů výměr. Editace dat se odehrává v situaci, v podélném profilu a v datových tabulkách. SiteFlow® zajišťuje velkou úsporu práce, rychlejší postup práce a eliminaci formálních chyb v projektu. Díky integrovanému digitálnímu modelu terénu pořídíte model s výškami velmi rychle, polygonová topologie se pak stará například o čísla pozemků a modul WMS služeb se stará o online podkladní mapy. Předefinovaná zobrazení dat, předefinované pohledy a manažer podélných profilů pomáhají v rychlé práci a analýzách dat a výsledků.

Chcete projektovat snadněji nebo mít rychle sestavené simulační modely pro výpočty vodovodů a kanalizací?

SiteFlow® počítá ustálené a časově pomalu proměnné proudění ve vodovodech včetně výpočtů stáří vody a kvality vody včetně možnosti nastavit časové řízení a zpětné vazby obdobně jako v reálném vodovodním systému. U stokových sítí nabízí hydrodynamické výpočty včetně výpočtů kvality vody, je možné kombinovat a počítat jednotnou, splaškovou a dešťovou kanalizace zároveň s otevřenými kanály. Součástí SiteFlow® jsou také roboti - moduly pro posouzení historických dešťů, pro výpočty pro citlivostní analýzy u kanalizace a pro propojení SiteFlow® s dispečinkem v reálném čase u vodovodu. Součástí výpočtů kanalizace  je také součtová a Máslova metoda, které se nepočítají a jsou pro uživatele k dispozici bez výpočtů jako vlastnost posuzované sítě. Dobře je možné zobrazit  všechna data popisující zpracovávanou síť a výsledky simulačního modelování v prostoru a čase. SiteFlow® má otevřené importy a exporty dat, díky formátu csv spolupracuje s Excelem, z výkresů ve formátu DXF je schopen přímo tvořit data modelu a vytváří zcela automaticky pomocí volitelného nastavení stylu výkresy situací a podélných profilů a exportuje informace o výkopových pracích atd.


SiteFlow® Vám ušetří práci také díky tomu, že integruje správu, projektování a simulační modelování vodovodů a kanalizací do jednoho prostředí. U menších a středně velkých vodáren odpadá potřeba samostatného GISu a správu sítě i simulační výpočty hydraulických poměrů za uzavírek vodovodního potrubí nebo ověření kapacity vodovodní nebo kanalizační sítě si uživatel dělá v jednom programu - SiteFlow®. Díky tomu ušetříte finance, čas a máte lepší kvalitu práce.
U SiteFlow® jsou nově k dispozici webové mapové služby (WMS). Díky tomu můžete ve svém GISu, projektu nebo simulačním modelu vidět online mapy z veřejných mapových portálů. Tím šetříte práci a náklady na aktualizaci mapových podkladů. Můžete si připojit katastrální mapy, ortofotomapy a armádní topografické mapy nebo jiné speciální mapy podle svých potřeb. Ve spojení s vektorovou kresbou vodovodu a kanalizace tak dostáváte plnohodnotný model, kde uvidíte všechny potřebné informace a detaily vašeho území v podkladových mapách. SiteFlow® pracuje jako plnohodnotný vodohospodářský GIS, a navíc funguje ve 3D. To znamená, že vidíte sklony potrubí a máte možnost si zobrazit podélné profily vodovodů a kanalizací, buď jako náhled nebo jako stavební výkres. To Vám umožní rychle vytipovat např. místa s malým sklonem, kde se může kanalizační potrubí zanášet, nebo místa s malým krytím potrubí zeminou ad. Ve spojení se simulačními výpočty pak okamžitě vidíte potrubí, která mají velké tlakové ztráty apod. nebo reakci vodovodu na uzavírky potrubí.


Další novinkou v SiteFlow® je modul polygonů, který v této chvíli umožňuje pracovat s katastrálními čísly pozemků, typy parcel atd. a tyto informace přenáší do podélného profilu.


Můžete také využít nového modulu SiteFlow® online. Díky propojení na data z dispečerského měření můžete pomocí simulačního modelu vodovodu prohlížet, co se dělo v minulosti na síti, nebo předpovídat nejbližší budoucnost. Tento modul pomáhá vylepšit provozování vodovodu a snižovat provozní náklady. Díky tomu můžete kontrolovat, co se s vodovodní sítí dělo v minulosti. To pomůže zejména při stížnostech zákazníků odlišit, zda se jedná o problém s veřejným vodovodem, nebo je chyba ve vnitřních rozvodech. SiteFlow® také pomáhá zajistit stabilní provoz tím, že předpovídá chování sítě v nejbližší budoucnosti a pomáhá dispečerovi reagovat na nedostatky v zásobování vodou dříve, než se naplno projeví. To pomáhá stabilizovat provoz vodovodu, spořit provozní náklady a zvyšovat spokojenost odběratelů. Další podrobnosti o softwaru SiteFlow® a novinkách naleznete na dalších stránkách tohoto katalogu. Kupte si SiteFlow®, budete pracovat rychleji, kvalitněji a pohodlněji.

Využijte SiteFlow - uvolní se vám ruce pro další práci nebo se můžete více věnovat v ušetřeném čase svým zájmům. Bez SiteFlow budete pomalejší a budou se vám hůře zapracovávat změny.

 

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz