Vsakování srážkových vod

Kompletní program pro profesionální řešení vsakování srážkových vod

Snižování srážkového odtoku a obohacování podzemních vod

background.png
fs 315qth 500entlufter

          Filtrační šachta                 Quadra vsakovací tunel               Odvzdušnění


Města a obce podporují ví v souladu se zákonem o vodách vsakování a zadržování srážkových vod na pozemcích, kam dopadá. Základní myšlenkou je odlehčení dešťové nebo jednotné kanalizace a povrchového odvodnění jako preventivní ochranu před škodami způsobenými zatopením za extrémních přívalových dešťů a zároveň jako doplňování zasoby podzemní vody. U pozemků s komerčními a průmyslovými nemovitostmi se hradí stočné za vypouštění srážkových vod, které při vsakování srážkových vod může odpadnout zčásti nebo zcela. Systémy hospodaření se srážkovými vodami firmy Aquion  splňují dobře všechny nároky z oblasti komunální a vodohospodářské a nabízejí širokou škálu možností cenově přiměřeného decentrálního hospodaření se srážkovými vodami.

Ušetřete si peníze, práci a starosti!

Vyhněte se dražším variantám s rizikem ucpání a většími náklady na zemní práce a montáž
(objem 3 000 litrů odpovídá např. cca 425 m drenážního potrubí, 4 vsakovacím šachtám o průměru 1 m x  a hloubce 2 m nebo 10 m3  (17 t) štěrku 16/32).

ušetřete.png


Příklad dimenzování podle DWA A-138

Doporučené hodnoty platí pro oblasti se středním množstvím srážek nap. 700 - 800 l/m²/rok.

Požadovaný vsakovací objem na 100 m² připojené plochy

 Půdní typ   Koeficient filtrace   Vsakovací objem 
 Hrubý písek   kf = 1 x 10 -3   812 litrů 
 Střední písek   kf = 1 x 10 -4   2 016 litrů 
 Jemný písek   kf = 1 x 10 -5   3 338 litrů 
 Prachový písek   kf = 1 x 10 -6   5 504 litrů 

Vsakovací tunel Quadra

Vlastnosti

 • Nejlevnější řešení na m³
 • Únosnost NV 7,5 t při krytí 1 m
 • Objem 333 litrů (užitečný 98 %)
 • Snadné připojení
tunel-priklad.pngqth 500


Vsakovací tunel Aquion Quadra nabízí nejlevnější možnost decentralizovaného vsakování srážkové vody. Velký objem pro srážkovou vodu 333 litrů na prvek a velká vsakovací plocha 64 % (bráno k celému výkopu a obsypu) dělají z tohoto řešení nejvýhodnější a současně nejlevnější řešení na m3  užitečného objemu.

Vsakovací tunel je osazen dvěma koncovými stěnami v jedné řadě, geotextilie jako vodopropustné separační rouno, které úplně obaluje vsakovací tunel a odvzdušnění. Instalace je díky madlům na přenášení a nekomplikovanému připojení jednoduchá. Chcete-li vytvořit požadovaný objem pro vsakování, spojíte několik tunelů dohromady. Pokládka se provádí na vyrovnanou a zhutněnou pískovou podkladní vrstvu.

Technické údaje vsakovací tunel Aquion Quadra

Možnost připojení potrubímDN 110/160/200/315 

 Materiál   Ztížení   Krytí Vsakovací plocha 
 Polypropylenový (PP) recyklát  Nákladní automobil 7,5 t při krytí 1 m   0,8 – 1,5 m   64 % (včetně okolního obsypu)

 Rozměry  D x Š x V
 Tunelu  1150 mm x 750 mm x  500 mm
 Koncová stěna  50 x 750 x 500 mm
 Geotextilie  200 g/m2 GRK 3

Hotový vsakovací modul Aquion QuadraBloc

Vlastnosti

 • Modul připravený k instalaci,
 • Pojízdný nákladním vozidlem 60 t při krytí 1,2 m
 • Velikosti 300, 600, 1200 litrů (užitečný objem 95 %)
 • Malá konstrukční výška

 qbm-priklad.pngqbm blok

Moduly jsou připravené k instalaci, stabilní a kompaktní. Předpřipravené vsakovací moduly je možné rovnou instalovat, jsou obalené geotextiliíí a dostupné v různých velikostech. Na stavbě není potřeba skládat jednotlivé prvky a obalovat je geotextilií.


Moduly se jednoduše umístí do stavební jámy na vyrovnanou a zhutněnou podkladní pískovou vrstvu, propojí se KG trubkou DN 110 nebo DN 160 a nakonec osadí odvzdušněním. Potřebný objem se dosáhne složením potřebného množství modulů.


Díky vysoké pevnosti mohou být moduly instalovány také pod plochami, které ´jsou pojížděny nákladními vozidly.

qbm-blok-priklad.png


Technické údaje předpřipravených modulů Aquion Quadra

Kompletní systém připravený k instalaci včetně nainstalované obalové geotextilie s připojením DN 110/160

 Materiál  Ztížení Krytí   Vsakovací plocha
 Polypropylenový (PP) recyklát  Nákladní automobil 60 t při krytí 1,2 m  0,8 – 2 m  73 %
       
 Parametry modulů    D x Š x V  Hmotnost  
 300 L  600 x 1200 x 400 mm  15 kg  
 600 L  1200 x 1200 x 400 mm  28 kg  
 1200 L  2400 x 1200 x 400 mm  53 kg  

Filtrační šachta

 • Pro plochy do 300 m²
 • Variantní možnosti připojení
 • Nejnižší ztráta výšky
 • Stabilní filtrační koš  objemu 9 l, s integrovaným lapačem jemných částic
 •  Pevný poklop

fs 315
Vsakovací systém by měl fungovat dlouhou dobu a být chráněn před zanášením za pomoci předřazeného filtračního zařízení (pokud možno umístěného do zelené plochy).

Rozsah dodávky:

 • Rozměrově stabilní filtrační šachta vyrobená vstřikováním, DN 315
 • Stabilní filtrační koš vyrobený vstřikováním, velikost oka 1 mm
 • Držák pro vytahování filtračního koše 2 m (lze zkrátit) včetně nerezových šroubů
 • Stabilní, silnostěnné víko s protiskluzovými terči

Na stavbě:

 • Šachtová roura, 1 m KG DN 315 s hrdlem (Poznámka: šachtovou rouru zkraťte nejdříve na délku tak, aby byla cca 30 – 50 mm nad konečnou úrovní terénu) KG zátky pro zaslepení nepoužitých vývodů
 • Technické údaje filtrační šachta DN 315


Technické údaje  filtrační šachty 

 Materiál   Výškové přesazení  Objem  Poklop
Polypropylen (PP)  PE roura 2 m ke zkrácení  125 mm při DN 110, 175 mm při DN 160  9 L  DN 315 pro konec roury KG, průměr 350 mm

 

 Parametry šachty    Výška  Hmotnost
 QBH SF 315   570 mm  6 kg


Odvzdušnění

Vlastnosti

 • Jednodílná a silnostěnná konstrukce,
 • Stabilní a nerozbitný,
 • Integrovaná zábrana pro malá zvířata
entlufter

Aby bylo možné vsakovací zařízení zcela zaplnit, je vsakovací zařízení vybaveno na protější straně proti vtoku odvzdušněním. Dbejte na to, aby nouzový přeliv byl nainstalován hlouběji, než je přítok do vsakovacího zařízení tak, aby v případě přetížení systému voda vytékala bezpečnostním přelivem, a ne se svislého okapního svodu upevněného na zdi stavby a aby tak nedocházelo tak k zamokření stavební konstrukce. Potrubí směrem k odvzdušnění musí bsýt stoupající.

Technická data odvzdunění DN 110 mm

 Materiál  Napojení  Rozměry Hmotnost 
 Polypropylen (PP)  DN 110  Průměr 145 mm, výška 280 mm  0,4 kg


Ke stažení

Katalog prvků systému AQUION QBH

Instalace prvků systému AQUION QBH