Generel vodovodu je celým názvem generelní dlouhodobý plán rozvoje zásobování vodou. Generel kanalizace představuje generelní dlouhodobý plán rozvoje odvodnění města. Význam generelů tkví v tom, že umožňují v dlouhodobém horizontu plánovat rozvoj systémů zásobování vodou či odvádění splaškových a srážkových vod z města co nejlepším způsobem s minimalizací investičních a provozních nákladů. Zjednodušeně řečeno, generel nám umožňuje koncepčně zvolit optimální a co nejlevnější řešení rozvoje zásobování vodou a odvádění splaškových a srážkových vod.

online simulační model vodovodu
Online simulační model vodovodu

Prostředky a podklady pro sestavení generelu vodovodu

Generel zásobování vodou vychází užším pojetí zejména z:
-    Územního plánu a předpokladů dlouhodobého urbanistického rozvoje lokality, vývoj počtu obyvatel, struktury průmyslu, obchodu a služeb ad.
-    Odhad vývoje potřeby vody, analýza ztrát vody a jejich vývoje
-    Informacích o dostupných vodních zdrojích a jejich kapacitě
-    Informacích a stávajících potrubí a objektech, často z GIS provozovatele nebo vlastníka
-    Simulačního modelu, zkalibrovaného a ověřeného ve variantě pro současný stav a výhledový stav, ideálně časově proměnného
-    Návrhu opatření pro vylepšení stávajícího stavu a pro zajištění rozvoje lokality

Prostředky a podklady pro sestavení generelu odvodnění města:

-    Územní plán atd., odhad vývoje počtu obyvatel a potřeby vody, včetně podkladů z GIS je obdobný s generelem vodovodu
-    Dále jsou to informace o vodnosti a kvalitě vody v jednotlivých recipientech, eventuálně o vhodnosti území z hlediska zasakování srážkových vod
-    Informace o velikosti návrhových srážek v lokalitě
-    Podobně jako u vodovodu potřebujeme hydrodynamický simulační model, zkalibrovaný a ověřený pro současný stav, který umožní modelovat také kvalitu vody.
-    Návrhy opatření pro vylepšení stávajícího stavu a pro zajištění rozvoje území

V širším pojetí generely zahrnují také:

-    Analýzu a vyhodnocení rizikových faktorů a návrhy na eliminaci významným rizik
-    Informace o stavu potrubí, objektů a jejich částí včetně sestavení plánů obnovy

Generel se ve svém výsledku zabývá návrhy alternativ rozvoje systémů zásobování vodou a odvodnění měst, který vychází z dobré znalosti stávajícího stavu. Navrhuje rozvoj jak extenzivní, tedy zvětšování obsluhovaného území, tak intenzivní, tj. zkvalitňování obsluhy stávajícího území.