Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 


Potřebujete software, který Vám umožní simulovat proudění v projektovaných i skutečných kanalizačních sítích? Které Vám simulační modelování zrychlí, usnadní a zpřehlední výsledky? Řešením je SiteFlow®.

SiteFlow® je vhodný nástroj pro simulační modelování kanalizací a otevřených odvodňovacích kanálů. Simulací stávajícího a výhledového stavu provozovatel získá informace, které jsou důležité pro stávající provoz a budoucí rozvoj sítě. Naopak zatěžování kanalizace extrémními dešti pomůže navrhnout opatření při řešení kapacitních problémech. Pro výpočty kanalizací je využívané výpočetní jádro SWMM (Storm Water Management Model US EPA).

SiteFlow® využívá hydrodynamický srážkoodtokový simulační model pro dešťovou a jednotnou kanalizace. Je vhodný také pro výpočty splaškové kanalizace. Pro výpočty 1D proudění v kanalizačním systému jsou využitelné metody

Ustálené proudění

Kinematická vlna

Dynamická vlna

Tyto metody jsou také vhodné pro výpočty splaškové gravitační kanalizace.

Definování objektů na kanalizaci

Kruhové a obdélníkové šachty s nastavitelnou kótou zaústění přítoků

Uživatelsky definované přelivné hrany v odlehčovacích komorách

Čerpadla propojené s uživatelskou knihovnou charakteristických křivek

Různě regulovatelné výtoky z kanalizace pomáhají simulovat např. vnější ovlivnění kanalizace z recipientu

Zpětná klapka

Nádrže definované křivkou nebo funkcí

Konstantní nebo křivkou definované bodové vtoky

Vkládaní zdrojů znečištění s různou koncentrací a intenzitou s bodovým vtokem

program pro projektování

Široká paleta příčných tvarů potrubí definovaných jedním, dvěma nebo třemi parametry

Odvodňovací koryta s uživatelsky definovaným příčným profilem

otevřené

uzavřené

Uživatel může pomocí těchto profilů simulovat 1D proudění v celé délce umělého nebo přírodního koryta.

program pro projektování

Vstupní data pro uživatelsky definované otevřené kanály se zadávají ve formátu, který také používá simulační model HEC-2. Topologická data používaná v HEC-2 je možné naimportovat do SiteFlow®.

Definování odvodňovaných ploch urbanizovaného povodí podporuje 3 typy infiltračních metod

Infiltrace dle Hortona

Infiltrace dle Green-Ampt

Infiltrace dle CN křivky

Zobrazování výstupů

Přehledné zobrazování výsledků výpočtů v situaci a podélném profilu

Statický nebo dynamický průběh zobrazování výsledků výpočtů

Export grafů a tabulek do *.xls a *.txt

Kvalitativní a kvantitativní zpracování výsledků výpočtů

Důležité vlastnosti simulačního modelování kanalizace SiteFlow® jsou

Krátkodobé nebo dlouhodobé simulace

Variabilní kombinace okrajových podmínek modelu

Volba metody výpočtu proudění

Volba metody infiltrace

Sledování proudění v kanalizaci a projevy extrémního chování

Simulace kvality vody

Grafická a tabulková analýza výsledkových dat

Některé důležité úlohy, které můžeme řešit pomocí simulačního modelování kanalizací v SiteFlow®

Simulace detailního chování systému odvodnění při různých dešťových intenzitách a různém zatěžování splaškovými vodami

Identifikace problémových míst na stokové síti a recipientech spojených např. s přelitím vody ze šachet a uličních vpustí na povrch města

Informaci o množství balastních vod podílejících se na celkovém objemu vody v kanalizačním systému

Zjištění vlivu odlehčovacích komor na znečištění vody v recipientu

Informace o zatížení jednotné kanalizace srážkovými vodami, průmyslovými odpadními vodami a splaškovými vodami od obyvatelstva

Návrh opatření pro zlepšení stávajícího stavu kanalizace

Možnost zahrnout vliv rozvojových ploch z územního plánu na kapacitu odvodnění

Pro správce a vlastníky kanalizační sítě možnost samostatně pracovat se simulačním modelem stokového systému a modelovat různé stavy

Specifické výpočty související s napouštěním a vypouštěním tlakového potrubí.

program pro projektování

Program SiteFlow® je také vhodný pro posouzení a návrhy drenážních soustav nebo tlakové kanalizace.

Pro simulační modelování kanalizací jsou doporučené tyto doplňkové moduly

DMT – digitální model terénu

Triangulace výškopisných dat

Funkce pro optimalizaci modelu terénu

Propojení s projektovanou sítí

WMS – webové mapové služby

Online připojení k veřejným mapovým službám

Bezplatný přístup k široké škále tematických map

Citlivostní analýza

Automatická analýza vlivu jednotlivých parametrů na výsledek simulace stokové sítě

Vhodné pro kalibraci modelu sítě

Analyticko-statistické funkce

Hromadné výpočty

Automatizované hromadné výpočty dešťových řad

Vhodné při výpočtu historických dešťů

Analyticko-statistické funkce

program pro projektování

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz