Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 


Generel odvodnění města Bruntál

Zadavatel:    Město Bruntál, Nádražní 20, Bruntál, PSČ: 729 01, zástupce města Bruntál: Bc. Jaromír Novák
Zástupce provozovatele kanalizační sítě:   Zdeno Lopušný, Jan Strádal, Ing. Marcela Zrubková,    
Projektant:   Aquion, s.r.o., Osadní 12a, 170 00  Praha 7, IČO:49101340,
Termín:        2009-2010

Generel se skládal z těchto částí: vytvoření pasportu odlehčovacích komor, kontrola a doplnění dat z GIS, sumarizace odvodňovaných ploch v současnosti a ve výhledu, tvorba hydrodynamického simulačního modelu, tvorba modelu splaškového odtoku, měření srážek a průtoků a hladin ve stokové síti, zpracování naměřených dat, kalibrace a ověření modelu, výpočet hladin v recipientu a vliv velkých vod v recipientu na stokovou síť, posouzení stávajícího stavu a návrhy pro jeho vylepšení, posouzení výhledového stavu a návrhy pro jeho vylepšení, posouzení množství odpadních vod přepadlých za deset let do recipientu a ovlivnění kvality vody v recipientu těmito přepady. Použitý software SiteFlow K, SiteFlow – Analýza historických dešťů a Autodesk MAP.

Generel odvodnění města Bruntál

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz