Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 


Posouzení vlivu mostu na proudění za velkých vod a návrh protipovodňových opatření

Zadavatel:     Obec Klášterní Skalice
Projektant:    Aquion, s.r.o., Osadní 12a, 170 00 Praha 7, IČO:49101340
Termín:        srpen - říjen 2013

Potřeba hydraulického posouzení gotického mostu za výskytu velkých vod byla vyvolaná povodňovou situací ve dnech 1. - 3. 6. 2013. Cílem studie bylo vyhodnocení hodnoty kulminačního průtoku za povodně a návrh protipovodňového opatření na tento průtok.  Výpočet průběhu hladin při průchodu velkých vod byl proveden jednorozměrných hydraulickým modelem HEC-RAS za využití výpočtového modulu HEC-2.  Řešení protipovodňové ochrany bylo navrženo na průtok, který protékal hlavním korytem Výrovky v červenci 2013 a činil 164,3 m3.s-1. Zbytek průtoku celkem 3,7 m3.s-1 bude protékat mlýnským náhonem. Řešení spočívá v rozšíření koryta, vybudování zemních hrázek a rozšíření mostu o další pole.

Posouzení vlivu mostu na proudění za velkých vod
Vyhodnocení odtokových poměrů za kulminačního průtoku za povodně ve dnech 1. – 3. 6. 2013


Situace s vyznačením navržených protipovodňových opatření.


Podélný profil, průběh hladin za povodně


Podélný profil, průběh hladin po navržených protipovodňových opatřeních


Gotický most po povodni (vlevo) a při kulminaci (vpravo)

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz