Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 

Související

Exkurze na ČOV Beroun, které se zúčastnila vybraná skupina projektantů firmy Aquion, s.r.o. se konala dne 7.6.2018. Exkurzi organizovaly společně Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. a firma Atlas Copco, s.r.o.  Měli jsme příležitost se seznámit s celou čistírnou, rekonstrukcí hrubého předčištění a poté následovaly přednášky o dmychadlech a jejich energetické účinnosti, dodávaných společností Atlas Copco, spolu s ukázkou zapojení dmychadla do provozu čistírny včetně prohlídky odkrytovaného dmychadla.

 

Ve dnech 20. - 22. 9. 2017 se v Poděbradech uskuteční 12. bienální konference a výstava VODA 2017.V rámci odborného programu také Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA s přednáškou nazvanou "Zkušenosti s aplikací směsných oxidantů pro oxidaci, dezinfekci a hygienické zabezpečení v České republice.

Ve dnech 19. - 21. 9. 2017 se Trenčianských Teplicích uskuteční XVII. konference s mezinárodní účastí PITNÁ VODA. Konference má vzdělávací charakter a je určená pracovníkům z odboru vodárenství, provozovatelům veřejných vodovodů, provozovatelům malých obecních vodovodů, zástupcům obcí, pracovníkům státní správy v oblasti životního prostčředí a veřejného zdravotnictví, vědeckým, odborným a technickým pracovníkům, zástupcům škol a studentů, stejně jako i dalších, kteří se zaobírají problematikou pitné vody. V rámci odborného programu vystoupí se svým příspěvkem také Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA, jednatel společnosti Aquion s. r. o. - Porovnání oxidantů pro dezinfekci pitné vody. Více informací naleznete na www.vodatim.sk.

Ve čtvrtek 13. 4. 2017 jsme pořádali IV. ročník odborné konference pod záštitou odborné skupiny Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury CZWA. Konference se konala v hotelu Jalta na Václavském náměstí 45/818, Praha 1.

Programový výbor:

Ivana Kabelková, Fakulta stavební ČVUT Praha; David Stránský, Fakulta stavební ČVUT Praha; Petr Šrytr, ČVUT Praha; Ladislav Švec, SČVK, a. s., Teplice; Lubomír Macek, Aquion, s.r.o., Praha

Program konference

Zabýváte se problematikou spojenou s výstavbou, provozem a životností vodovodů a kanalizací? Hledáte odpovědi na otázky správného plánování, projektování, výstavby, provozu a údržby? Využijte příležitosti této konference, kde budete mít možnost uvedená témata diskutovat s odborníky a kolegy.

Problematika technických a ekonomických aspektů výstavby, provozu a životnosti vodovodů a kanalizací je velmi důležitá, protože vodohospodářské stavby často stavíme s výhledem na sto a více let. Zejména u trubních sítí – vodovodů a kanalizací – se setkáváme se stavbami, které tak dlouho slouží podobně jako některé vodojemy a zdroje vody. Vysoká životnost vodohospodářské infrastruktury je základním předpokladem nemalých úspor investičních prostředků. Dlouhodobé životnosti dosáhneme pouze za předpokladu správného návrhu všech prvků infrastruktury tak, aby nedošlo k předčasnému morálnímu zestárnutí a to za použití kvalitních materiálů, co nejkvalitnější výstavby a správného provozu a údržby. Konference, která je již čtvrtá v pořadí se bude věnovat otázkám životnosti a obnovy VaK a otázkám správného plánování, výstavby, provozu a údržby s ohledem na životnost.  

Dokážeme najít takový způsob výběru řešení, který nám optimálně splní svůj účel a pomůže nám k úsporám finančních prostředků?

Jak správně stanovit celkové náklady na investici za celou dobu její životnosti? Jaké jsou správné postupy pro hodnocení kvality inženýrských staveb?"

Cíl konference

Cílem odborné konference je soustředit přednášky odborníků, kteří se zabývají otázkami životnosti a obnovy vodovodů a kanalizací, umožnit účastníkům semináře získat podrobnější informace díky přednáškám a následné diskuzi s autory a poukázat na nutnost výběru kvalitních, trvanlivých řešení s nejnižšími náklady po dobu životnosti.

Konference

Konference se zúčastnilo 74 posluchačů, kteří si mohli vyslechnout devět odborných přednášek, které jsou shrnuty ve Sborníku konference. Mezi přispěvovatele patřili:

 • Ing. Jan Kříž – MZP - Financování VaK z prostředků EU

 • Ing. Radek Hospodka – MZ - Problematika obnovy vodovodů a kanalizací z pohledu MZ

 • Ing. Peter Ďuroška – PVPS a. s. - Obnova VaK

 • Ing. David Votava – SVS a. s. .- Přiměřená obnova - zkušenosti z přípravy a plnění plánu financování obnovy

 • Ing. Zbyněk Skyba – SmVaK a. s. - Faktory ovlivňující životnost ČOV

 • Ing. Roman Badin – VaK Beroun - Provoz a obnova dálkového vodovodu

 • Ing. Tomáš Žitný - VaK Mladá Boleslav a. s. - Vliv způsobu obnovy vodárenských objektů na jejich životnost a kvalitu vody

 • Ing. Petr Krejčí – Duktus litinové systémy s. r. o. - Korozní odolnost trub z tvárné litiny v agresivním horninovém prostředí a proti vlivu bludných proudů

 • Ing. Markéta Mazlová – Trasko a. s. - Podmínky pro min. 50 letou životnost oprav kanalizace pomocí CIPP technologií

 • Ing. Zdeněk Vávra. –BETOSAN s. r. o. - Materiály pro sanace betonu a želozobetonu v náročném prostředí staveb VaK

 • Ing. Juraj Barborík – SAINT-GOBAIN PAM CZ s. r. o. - Snížení nákladů posuzováním technické a provozní životnosti výstavby a obnovy vodovodních a kanalizačních sítí

Partneři

Hlavním partnerem byla společnost Duktus litinové systémy s.r.o. Dalšími partnery a vystavovateli byli společnosti BROCHIER s.r.o.; LK Pumpservice, společnost s ručením omezeným; REHAU s.r.o.; Hermes Technologie, s.r.o.

 

(Praha, 12. 7. 2016) – Ve dnech 8. - 9. 7. 2016 se společnost Aquion zúčastnila summitu, kde prezentovala svůj inovativní software a služby pro zásobování vodou a odvodnění měst a další sektory vodního hospodářství. Společnost Aquion, s.r.o. vystavovala jako zástupce a inovátor České republiky v oblasti vodního hospodářství na události DANUBE UP 2016. 

AQ lide v sale

Foto zúčastněných ve Slovenském národním divadle, Zdroj: Bratislavský samosprávný kraj

AQ primator bratislava

Primátor města Bratislava – JUDr. Ivo Nesrovnal při svém projevu, v pozadí zleva: Pavol Frešo –předseda Bratislavského samosprávného kraje, Maroš Ševčovič - místopředseda Evropské komise pro energetiku EU, Markku Markkula – předseda Evropského výboru regionů; Zdroj:Bratislavský samosprávný kraj

Událost DANUBE UP 2016 se nesla ve znamení vody, která se zároveň odrážela i v hlavním tématu události: voda, inovace v oblasti vody. Společnost zde prezentovala svůj software pro správu, projektování a simulační modelování vodovodů a kanalizací a služby spojené s tvorbou plánů rozvoje, plánů obnovy a simulační výpočty vodárenské infrastruktury. Akce se účastnilo 14 států Dunajské strategie – Česká republika, Německo, Rakousko, Slovinsko, Slovensko, Maďarsko, Ukrajina, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko, Bulharsko, Moldavsko a Rumunsko.

Ředitel společnosti Aquion se také účastnil několika mezinárodních zasedání: Unlocking EU funds in cities and regions; Connecting resources: getting EU Investment working for regions and cities a Connecting places: innovating Europe´s transportand energy infrastructure. Jedním z velmi zajímavých bodů byla také přednáška profesora Jeremy Rifkina: Smart Regions Smart Cities: A Digitally Interconnected and Ecologically Sustainable Third Industrial Revolution Across the European Union.

Celá událost byla doprovázena zajímavým kulturním programem s hudebními a tanečními vystoupeními na náměstí před novým Slovenským národním divadlem a nákupní galerií Euovea. Událost byla zakončena laserovou show s ohňostrojem. Sobotní program byl zaměřen především na mladší věkovou kategorii a v odpoledních hodinách byl zakončen. 

AQ jmusil ve stanku

Stánek zástupců z České republiky na události Danube UP, na fotce Mgr. Jan Musil, vedoucí oddělení simulačního modelování v Aquionu; Zdroj: Aquion

AQ pohled na stanky

Pohled na stánky jednotlivých zástupců na DANUBE UP, v pozadí budova nového Slovenského národního divadla; Zdroj: Aquion

(Praha, 12. 7. 2016) – Dne 2. 6. 2016 proběhla prezentace rekonstrukce uliční vpusti v Jihlavě, v ulici Rudolfa Havelky. Prezentace se účastnili zástupci společnosti Aquion, s.r.o. distributora předváděného systému v České a Slovenské republice, zástupci výrobce, polské společnosti EW Invest, a zástupci Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

Společnost Aquion, jako český distributor polského výrobce systému plastových vyrovnávacích a roznašecích prstenců, firmy EW Invest, organizovala prezentaci systému TVRT. Systém TVRT nabízí plastové prstence, které slouží jako plnohodnotná náhrada za prstence betonové, a je certifikován pro dopravní zatížení třídy D400. Prstence se používají pro výstavbu zhlaví a rektifikaci výšky a sklonu kanalizačních poklopů a uličních vpustí a zajišťují podstatně vyšší životnost komunikace okolo poklopů a vpustí, za současného snížení nákladů na výstavbu a opravy a zrychlení výstavby. Systém je také šetrný k životnímu prostředí a pomáhá také šetřit zdraví pracovníků, kteří poklopy a vpustě osazují nebo opravují. Použití těchto prstenců eliminuje známé problémy s životností komunikací okolo poklopů a vpustí, které jsou spojené zejména s ukládáním do nepružného betonu v netuhé komunikaci.

Pro prezentaci rekonstrukce, za použití vyrovnávacích prstenců, byla zvolena uliční vpusť ve velmi špatném stavu, v ulici R. Havelky v Jihlavě, viz Obrázek 1. Vrchní část uliční vpusti byla v předstihu připravena, tj. byly odstraněny rozbité části původních betonových prstenců a byla odstraněna část povrchu vozovky okolo vpusti, viz Obrázek 2.

Průměr betonových skruží rekonstruované vpusti je 450 mm. Rozměr čtvercového rámu na poklop je 610 mm a rozměr poklopu 510 mm. Pro opravu vpusti byly zvoleny prvky: T1K 500/9/22 – Prstenec pro vyrovnání sklonu o vnitřním průměru 500 mm a sklonem 9-22 mm, T1 500/100 – Vyrovnávací prstenec pro rektifikaci usazení vpustí a podpůrná struktura pro adaptéry, dále adaptér TX 765/500 pro přizpůsobení výšky na prstenci T1 500/100 a nakonec čtvercový nastavovací prvek T6 IT 5050.15-50 s vnitřní délkou 500 mm.

Prezentace probíhala „naživo“, formou rekonstrukce uliční vpusti, s přednáškou ředitele společnosti Aquion, s.r.o, Ing. Lubomíra Macka, CSc., MBA., který zároveň po celou dobu rekonstrukce pohotově odpovídal na dotazy všech účastníků.

Produkty systému TVRT mají své stálé odběratele v České republice a počet zákazníků se od jeho uvedení systému na trh v roce 2013 stále rozšiřuje. Systém TVR T je nákladově efektivní. Jedná se o bezpečné a především trvanlivé řešení rekonstrukce, které se vyznačuje několikanásobně vyšší odolností proti mrazu, solím a dynamickými účinky dopravy v porovnání s prvky betonovými. Cílem společnosti Aquion je pomoci zajistit dlouhodobou životnost komunikací v České a Slovenské republice.

AQ vpust spatnaObrázek 1 – Uliční vpust ve velmi špatném stavu před rekonstrukcí (ulice R. Havelky, Jihlava) Netěsnosti okolo vpusti umožňují zatékání srážkových vod do konstrukce vozovky. Vozovka je oslabená zejména v pásu okolo obrubníku směrem po spádnici, což urychluje degradaci dalších částí vozovky.

AQ vpust upravenaObrázek 2 – Uliční vpust připravená pro rekonstrukci pomocí systému TVR T

AQ aplikace prstencuObrázek 4 - Aplikace plastových prstenců kolem nafukovacího bednění

AQ mereni sklonuObrázek 5 - Porovnání sklonu prstenců se sklonem vozovky

AQ vyrovnani betonObrázek 6 – Vyrovnání  vrchní části tělesa vpusti rychle tuhnoucím betonem

AQ tmelObrázek 7- Nanášení tmelu pro slepení jednotlivých prstenců

AQ vyjmuti bedneniObrázek 8 - Po ztuhnutí betonu se může odstranit nafukovací bednění

AQ vnitrek vpustiObrázek 9 - Pohled na vnitřní část vpusti po zaschnutí betonu a odstranění bednění - všechny části perfektně navazují

AQ foto zucastnenychObrázek 10 - Foto zúčastněných, zleva: dva zástupci firmy EW Invest, dva zástupci Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, ředitel společnosti Aquion

25 000 hodin v provozu – již téměř 8 let pomáháme zajišťovat chutnou a zdravotně nezávadnou vodu

Technologie Aquion MIOX pomáhá při úpravě, dezinfekci a hygienickém zabezpečení vody. Nejstarší jednotka na našem území dosáhla na konci minulého roku 25 000 provozních hodin. Přejeme jí dalších bezporuchových  25 000 provozních hodin.

Jak zajistit zdravotně nezávadnou, chutnou pitnou vodu, která má navíc ve sklenici jiskru? Jak se preventivně ochránit proti incidentům s kvalitou vody, jaký  se stal například loni v Praze Dejvicích? Jak využít stejné technologie také pro zlepšení vločkování nebo pro odstraňování železa a manganu? Jak mít co nejméně starostí a rizik s provozem zařízení pro dezinfekci a hygienické zabezpečení vody?

Technologie Aquion MIOX je provozně jednoduchá a s nízkými nároky na údržbu. Stávající prostředky, používané pro dezinfekci a hygienické zabezpečení vody, či pro její oxidaci, nejsou bezpečné. Představují s různou mírou bezpečnostní riziko a mohou mít negativní účinky na kvalitu vody nebo na její organoleptické vlastnosti anebo na obojí, dle použité technologie. Zároveň tyto technologie mají větší provozní náklady a dokonce může dojít až k významným haváriím.

Generátory směsných oxidantů vyrábějí roztok oxidantu do 1 %, proto nejsou potřeba, a to i přestože se jedná o silný oxidant, bezpečností listy, ochranné pomůcky ani další bezpečnostní agendy. Výroba probíhá vždy v denním cyklu. To znamená, že během dne vyrobený oxidant hned spotřebujete. To má příznivý vliv na stabilitu úpravy. Nedochází ke stárnutí oxidantu.

Investiční náklady, potřebné pro pořízení zařízení se vrací v nižších provozních nákladech, nižší míře rizika, v eliminaci otázek spojených s bezpečností a v lepší kvalitě vody. Naskýtá se otázka, proč  měnit „tradiční“ technologie na bázi chloru, ať už se jedná o plynný chlor, chlornan sodný nebo chlordioxid, když s nimi  umíme pracovat a fungují? Důvody jsou mimo jiné v příznivém vlivu směsných oxidantů na kvalitu vody, případně na proces její úpravy. Odpadá také riziko při nakládání s rizikovými chemikáliemi. A provozní náklady jsou nižší a nároky na údržbu minimální. S technologií Aquion MIOX budete mít lepší kvalitu vody a méně starostí.

Použití technologie Aquion MIOX vám pomůže zlepšit kvalitu vody, lépe se ochránit v případě, že by vznikl incident s kvalitou vody, kterých bylo v roce 2015 hned několik a eliminovat stávající rizika. Zároveň může pomoci snížit provozní náklady na dezinfekci a hygienické zabezpečení vody a případně na její úpravu.

Směsné oxidanty vyrábíme elektrolýzou solanky, při níž vzniká roztok chlornanu sodného a peroxidu vodíku. Dodáváme zařízení o kapacitě 0,15 – 0,9 – 6,8 - 13,6 – 20,4 – 27,2 kg ekvivalentu volného aktivního chloru za den. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat, rádi vás navštívíme, zhodnotíme vaši technologii a nabídneme řešení na její vylepšení.

Na obrázku vidíte displej generátoru směsných oxidant ke dni 20. října. 2015. Chcete-li vědět, o jakou úpravnu se jedná, pošlete nám Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Stav provozních hodin k 20.10.2015

Využití směsných oxidantů:

- pro úpravny pitné vody
- pro bazény, vířivky a wellness
- pro odpadní vodu
- pro vodu v otevřených chladících okruzích

Dezinfekční zařízení Aquion MIOX je systém pro výrobu směsných oxidantů elektrolýzou solanky v místě použití. Aquion MIOX je provozně jednoduchý, vylepšuje organoleptické vlastnosti vody (chuť, pach a „jiskru“ vody), je dostatečně účinný, s nižší dávkou a nižší  produkcí vedlejších produktů dezinfekce. Směsné oxidanty jsou vyráběny v denním cyklu, takže jsou stále čerstvé a stabilizují úpravu vody. Směsné oxidanty obsahují směs chloru a peroxidu vodíku. Pro dezinfekci a hygienické zabezpečení vody používáme oxidant v potravinářské kvalitě, jasného původu.

V případě, kdy se vyskytne incident s kvalitou vody ve veřejném vodovodu, jako tomu bylo nedávno v Praze – Dejvicích, spoléháme na to, že je náš provozovatel veřejného vodovodu dostatečně připraven. V případě, že se takovýto incident vyskytne, znamená to jednak zajistit dobrou dezinfekci a hygienické zabezpečení vody - pomocí zařízení Aquion MIOX, a pak být připraven vodovod co nejrychleji propláchnout.

Naše společnost Aquion, s.r.o. dokáže zpracovat proplachovací plány vodovodu tak, aby bylo možné velmi rychle závadnou vodu z vodovodu vypustit.


Zařízení uvedené do provozu v České republice 1. 3. 2008, Starší typ s kapacitou 1,8 kg/d

Ve dvouměsíčníku Vodohospodársky spravodajca pro leden a únor jsme publikovali dva odborné články:

Jak účiněji proplachovat vodovodní rozvodné sítě
autor: Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA

Možnosti rekonstrukce melioračních staveb s uplatněním principu regulace drenážního odtoku
autoři: Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA a doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc

Dne 3. 11. 2015 jsme přednášeli na konferenci Provoz vodovodů a kanalizací, kterou pořádal SOVAK.

Místo konání: Aquapalace Hotel, Čestlice, Praha
Termín: 3. - 4. 11. 2015

Přednášející: Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA (jednatel společnosti )

Přednáška byla zaměřena na problematiku Jaké jsou možnosti preventivních opatření při vzniku incidentu s kvalitou vody?

Dne 14. 10. 2015 jsme přednášeli na konferenci Rekonštrukcia stokových sietí a čistairní odpadových vôd, kterou pořádal Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava.

Místo konání: Podbanské
Termín: 13. - 15. 10.2015

Přednášející: Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA (jednatel společnosti )

Přednáška byla zaměřena na problematiku Jak využít moderních postupů při projektování a simulačním modelování stokových sítí .

Jak využít moderních postupů při projektování?

Jak využít moderních postupů při simulačním modelování stokových sítí?

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz